Przepisy podatkowe nie zabraniają przekazania towarów na cele osobiste. W przypadku podatników podatku VAT czynność taka powinna być udokumentowana fakturą wewnętrzną, w pozostałych przypadkach dowodem wewnętrznym.  Wystawiając fakturę wewnętrzną podatnik powinien ująć i wycenić przekazywany towar wg cen nabycia, a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10  w związku z art.  7 ust. 2 ustawy o VAT) i od tej wartości wyliczyć podatek VAT należny. W praktyce zapis ten oznacza, iż jako podstawę opodatkowania przyjmowana jest cena rynkowa netto. Natomiast w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (w kolumnie 10) należy ze znakiem minus wyksięgować wartość towarów przekazanych na cele osobiste uprzednio zaksięgowanych i wycenionych według ceny nabycia.