Uprawnienia

Tadeusz Biskupski od 1992 roku jest członkiem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów i jest wpisany do Rejestru biegłych rewidentów pod numerem ewidencyjnym 231.

Tadeusz Biskupski zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym. (Dz. U. poz. 1089), jest uprawniony do wykonywania rewizji finansowej, a także  następujących czynności:

 1. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych;
 2. doradztwo podatkowe;
 3. prowadzenie postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego;
 4. działalność wydawnicza lub szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej
  i podatków;
 5. wykonywanie ekspertyz lub sporządzanie opinii ekonomiczno-finansowych;
 6. świadczenie usług doradztwa lub zarządzania, wymagających posiadania wiedzy z zakresu rachunkowości, rewizji finansowej, prawa podatkowego oraz organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstw;
 7. świadczenie usług atestacyjnych innych niż czynności rewizji finansowej, niezastrzeżonych do wykonywania przez biegłych rewidentów;
 8. świadczenie usług pokrewnych;
 9. świadczenie innych usług zastrzeżonych w odrębnych przepisach do wykonywania przez biegłych rewidentów.