Czy w przypadku likwidacji działalności będę musiał zapłacić podatek VAT?

Odpowiedź:  W przypadku likwidacji działalności należy sporządzić remanent, w którym należy ująć towary handlowe, środki trwałe i wyposażenie, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT. Podstawą opodatkowania tych towarów, objętych spisem z natury jest cena ich nabycia (bez podatku) określona w momencie dostawy tych towarów. Jest to zatem ich wartość rynkowa na dzień likwidacji działalności, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Reasumując, w przypadku zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych, należy sporządzić remanent w/w towarów i je opodatkować.  Podstawa prawna:  art. 14 ust. 8, w związku z art. 29 ust. 10 ustawy o VAT.